17 Jun
17Jun

2,744,631 คน จำแนกตามลักษณะการเข้าเมืองสรุปรายละเอียดได้ดงันี้ มาตรา 59 จำนวน 676,778 คน
- ตลอดชีพ* จำนวน 5 คน
- ประเภททัว่ไป จำนวน 109,264 คน
- นำเข้าตาม MOU จำนวน 567,509 คน
มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอืน่ๆ จำนวน 47,332 คน มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย จำนวน 93,375 คน มาตรา 63/2 มติ ครม. 7 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,912,031 คน มาตรา 64 คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน ไป-กลับหรือตามฤดูกาล จำนวน 15,115 คน มาตรา 59 ประเภททัว่ไป ประเภทอาชีพทีไ่ด้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ จำนวน 33,928 ตำแหน่ง
2. ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน จำนวน 32,058 ตำแหน่ง
3. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 22,386 ตำแหน่ง มาตรา 59 ประเภทนำเข้าตาม MoU ประเภทอาชีพที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. กิจการกัอสร้าง จำนวน 102,891 ตำแหน่ง
2. กิจการต่อเนื่องการเกษตร จำนวน 99,923 ตำแหน่ง
3. การให้บริการต่างๆ จำนวน 49,419 ตำแหน่ง มาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ประเภทอาชีพที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ จำนวน 16,079 ตำแหน่ง
2. ช่างเทคนิคด้านต่างๆ จำนวน 7,729 ตำแหน่ง
3. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 6,020 ตำแหน่ง มาตรา 63/1 ประเภทชนกลุ่มน้อย ประเภทอาชีพที่ได้รบัอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. งานกรรมกร จำนวน 69,713 ตำแหน่ง
2. งานทำสวนผักและผลไม้ จำนวน 3,448 ตำแหน่ง
3. งานช่างปูน จำนวน 1,212 ตำแหน่ง
มาตรา 63/2 ตามมติ ครม. 7 กุมภาพันธ์ 2566 ประเภทอาชีพที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. กิจการก่อสร้าง จำนวน 401,633 ตำแหน่ง
2. เกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 237,566 ตำแหน่ง
3. กิจการให้บริการต่างๆ จำนวน 181,611 ตำแหน่ง
มาตรา 64 ตามคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน ไป-กลับหรือตามฤดูกาล ประเภทอาชีพที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1. เกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 6,906 ตำแหน่ง
2. ผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 2,728 ตำแหน่ง
3. กิจการก่อสร้าง จำนวน 1,236 ตำแหน่ง

ความคิดเห็น
* อีเมลจะไม่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์