จัดหาบุคคลากรตามความต้องการของนายจ้าง

บริการ 'จัดหาบุคคลากรตามความต้องการของนายจ้าง' โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวจีนและไต้หวัน ที่มาลงทุนสร้างบริษัท โรงงานในประเทศไทย ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความสามารถเฉพาะทาง อาทิเช่น ล่ามภาษาจีน-ไทย , พนักงานบัญชี , การเงิน , HR , พนักงานขับรถ , และพนักงานที่มีทักษะด้านช่างกล ช่างยนต์ เป็นต้น

ส่งออกแรงงานไทยไปยังต่างประเทศ

จัดส่งแรงงานไทยไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอนาคตให้กับแรงงานไทย

นำเข้าแรงงานในระบบ MOU

บริการนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในระบบ MOU ถูกต้องตามกฎหมาย