บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด
东 捷 人 力 资 源 有 限 公 司
TC RESOURCE CO.,LTD.

เกี่ยวกับเรา
   บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด
ให้คำปรึกษาและบริการแก่นักธุรกิจต่างชาติที่ที่มาลงทุนในประเทศไทย โดยทางบริษัทบริการจัดหาบุคลากรที่มีฝีมือใช้ทักษะเฉพาะทาง เช่น HR ล่ามแปลภาษา เลขา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี พนักงานขับรถที่มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ส่งออกแรงงานไทยไปทำงานในประเทศไต้หวันมากกว่า 20 ปี และ
บริษัทฯ กำลังดำเนินธุรกิจนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา และลาว ในระบบ MOU ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จากการสำรวจปัญหาเกี่ยวกับแรงงานส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการ พบว่า จำนวนแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นปัญหาอันดับต้นๆ แม้การรับสมัครหาคนงานด้วยตนเองผ่านฝ่าย HR ของบริษัทฯที่ยังไม่สามารถตอบโจทน์ได้ เนื่องด้วยการแข่งขันในภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ความต้องการและการแข่งขันจ้างแรงงานจึงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มีประสบการณ์และมีทักษะเฉพาะทาง มีจำนวนที่จำกัดต่อความต้องการในตลาดแรงงาน จนส่งผลต่อผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่าได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จัดหาบุคคลากรตามความต้องการของนายจ้าง

บริการ 'จัดหาบุคคลากรตามความต้องการของนายจ้าง' โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวจีนและไต้หวัน ที่มาลงทุนสร้างบริษัท โรงงานในประเทศไทย ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความสามารถเฉพาะทาง อาทิเช่น ล่ามภาษาจีน-ไทย , พนักงานบัญชี , การเงิน , HR , พนักงานขับรถ , และพนักงานที่มีทักษะด้านช่างกล ช่างยนต์ เป็นต้น

ส่งออกแรงงานไทยไปยังต่างประเทศ

จัดส่งแรงงานไทยไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอนาคตให้กับแรงงานไทย

นำเข้าแรงงานในระบบ MOU

บริการนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในระบบ MOU ถูกต้องตามกฎหมาย

พบปะเยี่ยมเยียน Agency เมียนม่า

พบปะเยี่ยมเยียน Agency เมียนม่า

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ทีซี จำกัด เดินทางเยือนเมียนมาร์ นายชาย อย่างรวย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัท ทีซี. จำกัด (TC Group) และ นายกรพจน์ อย่างรวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด (ผู้นำแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU มาทำงานในประเทศไทย) ร่วมเดินทางไปพบปะกับบริษัทรับอนุญาตจัดหาแรงงานเมียนมาร์ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวแทนในเมียนมาร์ จำนวน 3 บริษัท ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

อ่านเพิ่มเติม  
บริษัท ทีซี ทรัพยากร ร่วมกับ บริษัท กู้ด จ๊อบ คัดเลือกแรงงานเมียนมาร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท ทีซี ทรัพยากร ร่วมกับ บริษัท กู้ด จ๊อบ คัดเลือกแรงงานเมียนมาร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายชาย อย่างรวย ประธานกลุ่มบริษัท ทีซี และ นายกรพจน์ อย่างรวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด พร้อมด้วย มิสเตอร์โจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CE0) บริษัท กู้ด จ๊อบ จำกัด (GOOD JOB CO.,LTD.) และ นายโกจิ ผู้ประสานงานบริษัท.ในประเทศไทย ร่วมกันรับสมัครและคัดเลือกแรงงานเมียนมาร์ที่ประสงค์ไปทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระบบ MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างสองฝ่ายเกี่ยวกับการส่งแรงงานต่างด้าวให้ทำงานในประเทศไทย ณ ร.ร.ยูซานา ย่างกุ้ง เมียนมาร์ รายละเอียดดังนี้1)

อ่านเพิ่มเติม  
License
บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ทีซี ทรัพยากร จำกัด
ได้รับอนุญาตจัดหาแรงงานต่างชาติในระบบ MOU จากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศ
1

บริการเป็นเลิศ

เราให้คำปรึกษา ทุกๆด้านเกี่ยวกับข้อมูลการนำเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ Mou ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเป็นมืออาชีพและตรงไปตรงมา

2

สะดวก-รวดเร็ว

เราพร้อมให้บริการ ดำเนินการจัดการทุกขั้นตอนด้วยความ รวดเร็ว สะดวก ลดขั้นตอน ที่ยุ่งยาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่และเหมาะสมสูงสุด

3

ดูแล-ใส่ใจ

การบริการที่เน้นการดูแลใส่ใจตั้งแต่ขั้นแรกจนขั้นตอนสุดท้าย ให้บรรลุเป้าหมายทั้งแรงงานและสถานประกอบการ

4

มุ่งมั่น-พัฒนา

บริษัทฯ มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ และพร้อมที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาทุกๆด้าน ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

5

รักษากฎเกณฑ์-ถูกกฎหมาย

บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐ เพื่อปกป้องสิทธิของแรงงานและสถานประกอบการ ให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด

สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ความต้องการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีอยู่ในหลายกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการ แรงงานระดับต่ำ หรืองานที่ต้องการความชำนาญพิเศษ เช่น งาน ด้านการเกษตร งานช่าง งาน บริการร้านอาหารและโรงแรม และงานอุตสาหกรรม (คลิกอ่านต่อ)

อ่านเพิ่มเติม  
ทำไมต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ Mou

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวมีหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ขาดแคลนแรงงาน : บางกลุ่มอาชีพในประเทศไทยมีแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขโดยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาช่วยเติบโตและพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยได้ ( คลิกอ่านต่อ )

อ่านเพิ่มเติม  
สถิตกิารนำเข้าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

2,744,631 คน จำแนกตามลักษณะการเข้าเมืองสรุปรายละเอียดได้ดงันี้ มาตรา 59 จำนวน 676,778 คน - ตลอดชีพ* จำนวน 5 คน - ประเภททัว่ไป จำนวน 109,264 คน - นำเข้าตาม MOU จำนวน 567,509 คน มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอืน่ๆ จำนวน 47,332 คน มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย จำนวน 93,375 คน มาตรา 63/2 มติ ครม. 7 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,912,031 คน มาตรา 64 คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน ไป-กลับหรือตามฤดูกาล จำนวน 15,115 คน มาตรา 59 ประเภททัว่ไป ประเภทอาชีพทีไ่ด้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (คลิกเพื่ออ่านต่อ)

อ่านเพิ่มเติม  
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU  พม่า กัมพูชา ลาว

. ยื่น Demand จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน) 2. ส่ง Demand ไปให้ agency กัมพูชา , ลาว เพื่อทำ Name List (ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ Name List) 3. ได้ Name List แล้ว ทำ ตท.2 จ่ายค่า Work Permit (ใบอนุญาตทํางาน) ที่จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน) 4. กรมฯออกหนังสือถึง ตม. (7-14 วัน) 5. ส่งหนังสือCalling Visa ไปประเทศต้นทาง (ประมาณ 15 วัน) ส่วนเอกสาร ตม. 6. ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว) และตรวจลงตราวีซ่า (1 วัน) 7. ตรวจโรค (1 วัน) และ นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย 8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน (ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้ามาทำงาน) ระยะเวลาดําเนินการประมาณ

อ่านเพิ่มเติม  

จัดหาแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ Mou ทำสัญญานำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา

บริการด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว

บริการยื่นขอเอกสาร นำเข้าแรงงานต่างด้าว ต่ออายุ passport, visa, workpermit,

บริการให้คำปรึกษาการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ให้คำปรึกษา แนะนำการบริการจัดการแรงงานต่างด้าวให้สถานประกอบการ และการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  • บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ทีซี ทรัพยากร จำกัด 41/ 351 ถนนนวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
  • บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ MOU ตามกฎหมาย (พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา)