เกี่ยวกับเรา
   บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด
ให้คำปรึกษาและบริการแก่นักธุรกิจต่างชาติที่ที่มาลงทุนในประเทศไทย โดยทางบริษัทบริการจัดหาบุคลากรที่มีฝีมือใช้ทักษะเฉพาะทาง เช่น HR ล่ามแปลภาษา เลขา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี พนักงานขับรถที่มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ส่งออกแรงงานไทยไปทำงานในประเทศไต้หวันมากกว่า 20 ปี และ
บริษัทฯ กำลังดำเนินธุรกิจนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา และลาว ในระบบ MOU ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จากการสำรวจปัญหาเกี่ยวกับแรงงานส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการ พบว่า จำนวนแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นปัญหาอันดับต้นๆ แม้การรับสมัครหาคนงานด้วยตนเองผ่านฝ่าย HR ของบริษัทฯที่ยังไม่สามารถตอบโจทน์ได้ เนื่องด้วยการแข่งขันในภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ความต้องการและการแข่งขันจ้างแรงงานจึงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มีประสบการณ์และมีทักษะเฉพาะทาง มีจำนวนที่จำกัดต่อความต้องการในตลาดแรงงาน จนส่งผลต่อผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่าได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้