• บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ทีซี ทรัพยากร จำกัด 41/ 351 ถนนนวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
  • บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ MOU ตามกฎหมาย (พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา)