บริษัท ทีซี ทรัพยากร ร่วมกับ บริษัท กู้ด จ๊อบ คัดเลือกแรงงานเมียนมาร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท ทีซี ทรัพยากร ร่วมกับ บริษัท กู้ด จ๊อบ คัดเลือกแรงงานเมียนมาร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท ทีซี ทรัพยากร จำกัด ร่วมกับ บริษัท กู้ด จ๊อบ จำกัด จัดกิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกแรงงานเมียนมาร์ที่ประสงค์ไปทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ระบบ MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย เกี่ยวกับการส่งแรงงานต่างด้าวให้ทำงานในประเทศไทย ณ โรงเรียนยูซานา เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

นายชาย อย่างรวย ประธานกลุ่มบริษัท ทีซี เปิดเผยว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างบริษัท ทีซี ทรัพยากร และ บริษัท กู้ด จ๊อบ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานแรงงานเมียนมาร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยให้นายจ้างในประเทศไทยได้เข้าถึงแรงงานที่มีคุณภาพ และช่วยให้แรงงานเมียนมาร์มีโอกาสทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีรายได้ที่มั่นคง ส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวที่บ้านเกิด”

กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกแรงงานเมียนมาร์ แบ่งออกเป็น รอบ ดังนี้
รอบแรก: มีผู้เดินทางมาสมัครจำนวน 960 คน ทางบริษัท กู้ด จ๊อบ (เมียนมาร์) ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร (พาสปอร์ต วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน) มีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 680 คน

รอบสอง: บริษัท ทีซี ทรัพยากร (ไทย) และล่ามภาษาเมียนมาร์ สอบสัมภาษณ์แรงงานเมียนมาร์ที่ผ่านรอบแรก (อายุระหว่าง 21-33 ปี / ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครบ 32 ประการ / สายตาไม่บอดสี / ไม่สักยันต์และไม่เคี้ยวหมาก) มีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสองจำนวน 280 คน แบ่งเป็น ชาย 115 คน และ หญิง 165 คน

รอบสาม: บริษัท กู้ด จ๊อบ จะนำผู้ผ่านรอบสองไปทำการตรวจสอบประวัติและความประพฤติเบื้องต้น และ ตรวจร่างกายในสถานพยาบาล ผู้ผ่านเกณฑ์จะถูกคัดเลือกไว้ในรอบสามจำนวน 230 คน แบ่งเป็น ชาย ตัวจริง 80 คน สำรอง 10 คน และ หญิง ตัวจริง 120 คน สำรอง 20 คน

รอบสี่: บริษัท กู้ด จ๊อบ (ผู้รับใบอนุญาตประการด้านแรงงานจากเมียนมาร์) จะดำเนินการด้านเอกสารในการขอนุญาตจัดส่งแรงงานเมียนมาร์ไปทำงานในประเทศไทยผ่านหน่วยงานรัฐบาลเมียนมาร์ จนได้รับการอนุญาตตามขั้นตอนครบทั้งจำนวน 200 คน (ชาย 80 คน / หญิง 120 คน)

รอบห้า: บริษัท กู้ด จ๊อบ จัดการฝึกอบรมเบื้องต้นให้แก่แรงงานเมียนมาร์จำนวน 200 คน ก่อนนำออกเดินทางส่งมอบแรงงานให้แก่บริษัท ทีซี ทรัพยากร ตาม MOU ในต้นเดือนเมษายน 2567 เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยต่อไป

นายกรพจน์ อย่างรวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี ทรัพยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัท ทีซี ทรัพยากร มุ่งมั่นส่งเสริมการจ้างงานแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้แรงงานเมียนมาร์ที่มีคุณภาพได้เข้าทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างโอกาสให้กับแรงงานเมียนมาร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมียนมาร์ต่อไป”